1. Vyhledávání a smysluplné využívání dotací
Vyhledávání vhodných dotací je klíčovou podmínkou rozvoje obce. Proto na pozici č. 2 kandiduje ing. Eva Balatková, která má bohaté zkušenosti v oblasti získávání dotací z EU a jejich realizace. Mimo jiné pracovala jako hodnotitelka žádostí o dotace z EU a jako kontrolorka realizovaných projektů na Krajském úřadě Středočeského kraje.

2. Realizace výsledků „Rozvojové studie obce Zadní Třebaň“
V minulém volebním období jsme iniciovali a prosadili zadání Rozvojové studie obce. Studie shrnuje názory a přání občanů Zadní Třebaně, vyplývá z ní, co lidé považují za důležité řešit a co ne. Proto se výsledky studie budeme řídit v těchto bodech:

a) Zlepšení infrastruktury. Budeme podporovat a přispívat k vybudování vodovodu a kanalizace. Zahájíme jednání s vlastníky pozemků přiléhajících ke komunikaci mezi Zadní Třebaní a Řevnicemi a zadáme studii proveditelnosti pro projekt vybudování chodníku. Budeme usilovat o obnovení cesty pro pěší a cyklisty přes kopec Vrážka.

b) Ochrana životního prostředí. Zasadíme se o to, aby se v Zadní Třebani dalo dýchat i v topné sezóně. Aby jedny špatně spalující kamna nedusily ostatní sousedy. Budeme průběžně monitorovat kvalitu ovzduší. Zapojíme odbornou veřejnost do rozhodování o obecní zeleni.

c) Úprava návsi. Budeme prosazovat úpravu návsi, aby se stala příjemným místem setkávání a zároveň zůstala prostorem pro Masopust a Máje. Budeme podporovat obnovu aleje mezi návsí a obchodem.

d) Úprava nádraží a jeho okolí. Obec Zadní Třebaň nemá k nádraží vlastnické právo, objekt i jeho okolí patří Českým dráhám. Budeme nicméně požadovat zlepšení stavu nádraží a aktivně zastupovat zájmy obce jakožto účastníka budoucích stavebních řízení (např. budování koridoru a úprava nádraží).

3. Rozšíření základní školy o 5. třídu
Přičiníme se o získání dotací na přístavbu školní budovy. Přístavba umožní navýšení kapacity mateřské školky a rozšíření školy o pátý ročník, čímž dosáhne kompletního první stupně vzdělávání. Tímto krokem se škola zároveň vyhne plánovanému snižování dotací pro školy s neuzavřeným stupněm.

4. Společenský dům a zahrada
Společenský dům by měl sloužit ke kulturním, společenským a sportovním akcím všech generací. Zasadíme se o zlepšení jeho interiéru, akustiky a osvětlení v sále. Budeme prosazovat zachování zahrady u Společenského domu, její propojení s přilehlými plochami v duchu návrhů Rozvojové studie a její další kultivaci pro společenské a kulturní akce, včetně herních prvků pro děti.

5. Komunikace s občany
Zavedeme pravidelné emailové zpravodajství o dění v obci a budeme prosazovat vznik tištěného občasníku distribuovaného občanům. Rozdělíme odpovědnost jednotlivých zastupitelů směrem ke konkrétním oblastem činnosti a zapojíme odborníky z řad občanů. Budeme rozšiřovat sociální služby pro seniory dle momentální poptávky (dopravní zajištění, právní služby). Budeme pokračovat v pořádání kulturních a vzdělávacích programů.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.