Čl. 1.  Název a sídlo, působnost

SALTO z.s. (dále jen spolek) má své sídlo v Zadní Třebani, K Voškovu 103.

Spolek nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Spolek jako celek je ve smyslu § 70 zákona č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, místně příslušným pro území celé České republiky.

Čl. 2.  Charakter spolku

Spolek je dobrovolným nevládním neziskovým občanským spolekm, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3  Základní cíle spolku

Základními cíli spolku jsou zejména:

 • rozvoj občanské společnosti v Zadní Třebani a okolí,
 • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku,
 • ochrana životního prostředí,
 • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické,
 • péče o území Zadní Třebaně a okolí.
Čl. 4  Formy činnosti spolku

Formy činnosti spolku jsou zejména:

 • poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí (hlavní forma činnosti),
 • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku,
 • organizování (pořádání) vzdělávacích, zájmových a kulturních aktivit,
 • účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí.
Čl. 5  Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let.

Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výboru.

2. Člen spolku má právo:

 • účastnit se jednání členské schůze,
 • volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
 • podílet se na praktické činnosti spolku.

3. Člen spolku má povinnost:

 • dodržovat stanovy a jednat v souladu s cíly spolku,
 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

4. Členství ve spolku zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, výboru spolku,
 • úmrtím člena spolku,
 • zánikem spolku,
 • vyloučením člena spolku členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.
Čl. 6  Organizační uspořádání

Orgány spolku tvoří:

 • členská schůze,
 • výbor,
 • revizor spolku.

A. Členská schůze

  1. 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:
  • schválila stanovy spolku a změny těchto stanov, rozhodla o zániku spolku, přičemž pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku,
  • zvolila výbor spolku a revizora,
  • schválila rozpočet spolku předkládaný výborem,
  • schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok,
  • určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období,
  • rozhodla o vyloučení člena,
  • stanovila výši členských příspěvků.
  1. 2. Členskou schůzi svolává výbor spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor náhradní členskou schůzi v nejbližším možném termínu, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

B. Výbor

  1. 1. Výbor je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.
   2. Výbor spolku má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.
   3. Výbor volí ze svého středu předsedu spolku, který
  • řídí jeho činnost a zastupuje spolku navenek,
  • koordinuje činnost spolku.

C. Revizor

   1. 1. Revizor je kontrolním orgánem spolku. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření spolku. Revizor dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými spolku a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.
   1. V případě, že revizor zjistí nedostatky, je oprávněn svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky revizora a přijmout opatření k jejich nápravě.
    2. Revizora volí členská schůze tajnou volbou.
Čl. 7  Jednání jménem spolku

Jménem spolku jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen spolku. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem spolku samostatně.

Čl. 8  Hospodaření spolku

1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů spolku pokladníka.

3. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary, příspěvky z veřejných rozpočtů, příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku.

4. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

Čl. 9  Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy spolku.