Matěj Lipavský, Berounka

Stanovy spolku SALTO z.s.

Čl. 1.

Název a sídlo, působnost

SALTO z.s. (dále jen spolek) má své sídlo v Zadní Třebani, K Voškovu 103.

Spolek nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Spolek jako celek je ve smyslu § 70 zákona č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, místně příslušným pro území celé České republiky.


Čl. 2.
Charakter spolku

 

Spolek je dobrovolným nevládním neziskovým občanským spolekm, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.


Čl. 3
Základní cíle spolku


Základními cíli spolku jsou zejména:

 • rozvoj občanské společnosti v Zadní Třebani a okolí,
 • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku,
 • ochrana životního prostředí,
 • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické,
 • péče o území Zadní Třebaně a okolí.Čl. 4
Formy činnosti spolku


Formy činnosti spolku jsou zejména:

 • poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí (hlavní forma činnosti),
 • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku,
 • organizování (pořádání) vzdělávacích, zájmových a kulturních aktivit,
 • účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí.Čl. 5
Členství ve spolku


1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let.

Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výboru.

2. Člen spolku má právo:

 • účastnit se jednání členské schůze,
 • volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
 • podílet se na praktické činnosti spolku.


3. Člen spolku má povinnost:

 • dodržovat stanovy a jednat v souladu s cíly spolku,
 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.


4. Členství ve spolku zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, výboru spolku,
 • úmrtím člena spolku,
 • zánikem spolku,
 • vyloučením člena spolku členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.Čl. 6
Organizační uspořádání


Orgány spolku tvoří:

 • členská schůze,
 • výbor,
 • revizor spolku.


A. Členská schůze


   1. 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:
    • schválila stanovy spolku a změny těchto stanov, rozhodla o zániku spolku, přičemž pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku,
    • zvolila výbor spolku a revizora,
    • schválila rozpočet spolku předkládaný výborem,
    • schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok,
    • určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období,
    • rozhodla o vyloučení člena,
    • stanovila výši členských příspěvků.

 

   1. 2. Členskou schůzi svolává výbor spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor náhradní členskou schůzi v nejbližším možném termínu, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

 

  1. 3. Členskou schůzi svolá výbor spolku také, požádá-li o to (písemně) 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.B. Výbor


   1. 1. Výbor je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.
   1. 2. Výbor spolku má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.
    3. Výbor volí ze svého středu předsedu spolku, který    • řídí jeho činnost a zastupuje spolku navenek,
    • koordinuje činnost spolku.

C. Revizor


     1. 1. Revizor je kontrolním orgánem spolku. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření spolku. Revizor dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými spolku a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.

 

     1. V případě, že revizor zjistí nedostatky, je oprávněn svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky revizora a přijmout opatření k jejich nápravě.
     1. 2. Revizora volí členská schůze tajnou volbou.Čl. 7
Jednání jménem spolku


Jménem spolku jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen spolku. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem spolku samostatně.


Čl. 8
Hospodaření spolku


1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů spolku pokladníka.

3. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary, příspěvky z veřejných rozpočtů, příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku.

4. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.


Čl. 9
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku


V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy spolku.