1. Výstavba vodovodu a kanalizace

Současný plán výstavby VaK  předpokládá přivedení vody z vrtů na Halounech, dále výstavbu ČOV u Svinař a tlakové přečerpávání odpadních vod ze Z.T. k této čističce. Projekt je rozpracován a je na něj vydáno stavební povolení. Po odborné konzultaci jsme dospěli k závěru, že pro naši obec je nejvýhodnější v tomto projektu pokračovat.

Tlakové řešení kanalizace směrem ke Svinařům není finančně zatěžující; z hlediska investičních i provozních nákladů na ČOV je lze naopak hodnotit jako výhodné. Dokončení celé stavby je však ohroženo skutečností, že obec Svinaře nezískala dotaci na výstavbu ČOV, což znamená, že nyní realizuje pouze vodovod. Budeme tedy usilovat o urychlené připojení k této vodovodní síti.

2. Vypracování architektonické studie pro obec

Obec potřebuje odbornou studii, která po veřejné diskusi architektonicky zpracuje územně plánovací dokumentaci. Ta koncepčně navrhne možnosti dalšího dlouhodobého rozvoje. Jednotlivé projekty a nové stavby by měly fungovat jako součást promyšleného a funkčního celku. Předpokládáme zejména vyřešení návsi, okolí nádraží, umožnění bezpečného pěšího a cyklistického spojení do Řevnic, umístění laviček a zeleně, vyřešení neúnosného stavu kontejnerů na komunální a tříděný odpad atd. Zasadíme se o využití obecních pozemků v centru obce, např. pro dětské hřiště či sportovní a společenské akce.

3. Zajištění odborníka na získávání grantů

Bez sledování možností grantové podpory a náležitého vypracovávání a podávání žádostí si dnes lze jen stěží představit rozvoj obce. Finance na tuto službu by byly získány změnou funkce starosty z uvolněné na neuvolněnou. Část starostovy odpovědnosti a tedy i finanční odměny by tímto přešla na tuto odbornou funkci.

4. Podpora kultury a vzdělání

Budeme usilovat o aktivnější přístup ke sdružením a spolkům v obci a v rámci mikroregionu Dolní Berounka. Domníváme se, že podpora vzdělání je nejvýhodnější možnou investicí, budeme tedy úzce spolupracovat se školou a školkou a podporovat jejich přidružené aktivity.

5. Podpora sportu

Areál na Ostrově je ideální pro rozvíjení sportovních aktivit. Budeme tedy usilovat o dlouhodobou spolupráci s majitelem pozemků. Nevyhovující stav sportovních budov chceme řešit jejich rekonstrukcí, nikoliv nákladnou výstavbou nového sportovního areálu.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.