Saltopruhled.png
Sdružení aktivních lidí Třebaně a okolí

Stanovy spolku SALTO z.s.Čl. 1.
Název a sídlo, působnost

SALTO z.s. (dále jen spolek) má své sídlo v Zadní Třebani, K Voškovu 103.

Spolek nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Spolek jako celek je ve smyslu § 70 zákona č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, místně příslušným pro území celé České republiky.

Čl. 2.
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným nevládním neziskovým občanským spolekm, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3
Základní cíle spolku

Základními cíli spolku jsou zejména:

 • rozvoj občanské společnosti v Zadní Třebani a okolí,
 • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku,
 • ochrana životního prostředí,
 • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické,
 • péče o území Zadní Třebaně a okolí.


Čl. 4
Formy činnosti spolku

Formy činnosti spolku jsou zejména:

 • poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí (hlavní forma činnosti),
 • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku,
 • organizování (pořádání) vzdělávacích, zájmových a kulturních aktivit,
 • účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí.


Čl. 5
Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let.

Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výboru.

2. Člen spolku má právo:

 • účastnit se jednání členské schůze,
 • volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
 • podílet se na praktické činnosti spolku.

3. Člen spolku má povinnost:

 • dodržovat stanovy a jednat v souladu s cíly spolku,
 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

4. Členství ve spolku zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, výboru spolku,
 • úmrtím člena spolku,
 • zánikem spolku,
 • vyloučením člena spolku členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.


Čl. 6
Organizační uspořádání

Orgány spolku tvoří:

 • členská schůze,
 • výbor,
 • revizor spolku.

A. Členská schůze

   1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

   • schválila stanovy spolku a změny těchto stanov, rozhodla o zániku spolku, přičemž pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku,
   • zvolila výbor spolku a revizora,
   • schválila rozpočet spolku předkládaný výborem,
   • schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok,
   • určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období,
   • rozhodla o vyloučení člena,
   • stanovila výši členských příspěvků.

   2. Členskou schůzi svolává výbor spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor náhradní členskou schůzi v nejbližším možném termínu, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

   3. Členskou schůzi svolá výbor spolku také, požádá-li o to (písemně) 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.


B. Výbor

   1. Výbor je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.
   2. Výbor spolku má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.
   3. Výbor volí ze svého středu předsedu spolku, který

   • řídí jeho činnost a zastupuje spolku navenek,
   • koordinuje činnost spolku.
   C. Revizor

     1. Revizor je kontrolním orgánem spolku. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření spolku. Revizor dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými spolku a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.
     V případě, že revizor zjistí nedostatky, je oprávněn svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky revizora a přijmout opatření k jejich nápravě.
     2. Revizora volí členská schůze tajnou volbou.


     Čl. 7
     Jednání jménem spolku

     Jménem spolku jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen spolku. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem spolku samostatně.

     Čl. 8
     Hospodaření spolku

     1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

     2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů spolku pokladníka.

     3. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary, příspěvky z veřejných rozpočtů, příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku.

     4. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

     Čl. 9
     Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

     V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy spolku.Copyright © SALTO z.s., publikování nebo šíření obsahu webové prezentace http://www.os-salto.cz je bez písemného souhlasu majitele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
16183/663/663a DRP  created by B.P&Co. /30